CO2-prestatieladder.info is een initiatief van


Kader, bureau voor kwaliteitszorg logoDirect besparen?
Neem contact op met Kader

030 - 243 64 64

Neem contact op


You are currently browsing the archives for the CO2-Prestatieladder Nieuws category.

Ervaring van Leonie Westrik:

"... wij hebben in record tempo de CO2-Prestatieladder ingevoerd, dankzij de inzet en deskundigheid van Robert. Met zijn hulp hebben wij het CO2-Bewust certificaat gehaald...."

Ervaring van Gerrit Braaksma:

"... als baggerbedrijf verbruiken wij veel diesel. Robert heeft een gedetailleerde analyse gemaakt, waardoor wij een veel beter inzicht hebben in ons verbruik. Hierdoor kunnen wij gericht besparen op diesel, en CO2-uitstoot verminderen..."

Blog van ‘CO2-Prestatieladder Nieuws’

27jul2017

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft op 09-06-2017 nieuwe harmonisatiebesluiten gepubliceerd.

De volgende besluiten zijn gepubliceerd:

 • Geldigheid Ketenanalyses
 • Verklaring dialoogpartner
 • Biofuel programma KLM
 • Geldigheid certificaat bij beoordeling binnen drie maanden
 • Emissies elektrische voertuigen scope 2

U kunt de harmonisatiebesluiten hier downloaden

Bron: skao.nl

27jul2017

Wilt u zelf aan de slag met het snelst groeiende certificeerbare MVO-instrument in Nederland? De CO2-Prestatieladder wordt uitgebreid behandeld in de opleiding Milieucoördinator van Kader. De opleiding Milieucoördinator leert u, hoe u een milieumanagementsysteem opzet en in stand houdt.  Na de opleiding bent u op hoogte van actuele milieuwet- en regelgeving, u kent de inhoud van de ISO 14001 norm en u hebt inzicht in milieuaspecten, afvalstoffen, milieuzorg, MVO en handhaving.
Onderwerpen die verder aan de orde komen zijn:

 • MVO, waaronder MVO-Prestatieladder en CO2-Prestatieladder
 • Milieu audit
 • Milieuzorg
 • Milieuwet- en regelgeving
 • Afvalstoffen en gevaarlijke stoffen
 • ISO 14001 norm
 • Handhaving
 • Asbest

Hobéon SKO heeft aan de Cursus Milieucoördinator 3 AH/VK studiepunten toegekend.
Wilt u meer weten over de opleiding? Lees meer over de opleiding Milieucoördinator.

11jul2017

De vraag naar de Rabo Impactlening blijft onverminderd hoog. Daardoor krijgt de lening met rentekorting voor bedrijven met een positieve impact wederom een vervolg. De Rabobank heeft gelden van de Europese Investeringsbank (EIB) beschikbaar gekregen voor een derde tranche van 200 miljoen euro.

De vraag naar de Rabo Impactlening blijft onverminderd hoog. Daardoor krijgt de lening met rentekorting voor bedrijven met een positieve impact wederom een vervolg. De Rabobank heeft gelden van de Europese Investeringsbank (EIB) beschikbaar gekregen voor een derde tranche van 200 miljoen euro.

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank: ‘Het is prachtig te ervaren dat het enthousiasme voor investeren met impact groot is. Waar duurzaamheid nu nog als optie wordt gezien willen we dat het de komende jaren gangbaar voor iedereen wordt. Een way of life. Dat is waar onze duurzaamheidsagenda zich op richt. Want een duurzame economie is niet alleen positief voor mens, milieu en maatschappij maar levert ook ‘winst’ op voor bedrijven zelf.’

Duurzame bedrijfsvoering is de toekomst

‘De kracht van deze lening is dat het een hele concrete stimulans en steun is voor een bewust Nederlands midden- en kleinbedrijf,’ licht Vice-President Pim van Ballekom van de EIB toe. ‘De EIB zit met de Rabobank op dezelfde golflengte als het gaat om wat we ‘climate action’ noemen, waarmee we klimaatverandering willen beperken en aanpassingen stimuleren die de impact ervan verminderen. We kijken bij elke investering naar de bijkomende effecten, dus niet alleen op economisch gebied, maar juist in de zin van sociale, menselijke en milieu-impact. De voortzetting van de impactlening is een duidelijk signaal dat duurzame bedrijfsvoering de toekomst is.’

Bron: skao.nl

10jul2017
Steeds meer opdrachtgevers zetten de CO2-Prestatieladder in bij aanbestedingen. Het aantal deelnemers aan de CO2-Prestatieladder is enorm gegroeid. Het wordt door de groei van deelnemers dringen op het hoogste niveau van de ladder. Het wordt steeds belangrijker om u te onderscheiden van de rest. Hoe, vraagt u zich af? Door actuele kennis van het recent gepubliceerde Handboek 3.0 kan Kader uw organisatie begeleiden naar elk gewenst niveau op de CO2-Prestatieladder. Kader begeleidt uw organisatie in 5 praktische stappen naar certificering.
Wat bij opdrachtgevers wordt gezien is dat de ladder wordt ingezet als gunningscriterium. Hoe hoger het ambitieniveau en dus hoe hoger op de ladder, hoe hoger het gunningsvoordeel. Als een bedrijf zonder ladder certificaat zich inschrijft voor een aanbesteding waarbij het wel wordt ingezet als gunningscriterium, dan verliest het bedrijf ten opzichte van concurrenten. Dat is ook de reden dat al veel bedrijven de ladder hebben beklommen.
Wilt u het niet verliezen van de concurrent op een gunningscriterium? Neem dan gelijk contact met ons op.

Bron: skao.nl

15jun2017

De Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) draagt bij aan onder andere minder uitstoot en luchtverontreiniging in Europa, met als doel 20% lager energieverbruik in Europa in 2020. De EED-richtlijn verplicht bepaalde grote ondernemingen (meer dan 250 FTE of jaaromzet >50 miljoen euro) een energie-audit uit te voeren, met als doel het terugdringen van het energieverbruik van grote ondernemingen.

De Nederlandse overheid heeft een aantal uitzonderingen gedefinieerd, waarbij bedrijven geen energie-audit hoeven uit te voeren omdat zij dit standaard al doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor MJA3/MEE en ISO 50001. Aangezien de eisen van de CO2 Prestatieladder vanaf niveau 3 overeenkomen met de eisen die aan de energie-audit worden gesteld, heeft Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) contact gezocht met de betreffende overheidsinstellingen.

13mei2017

Middelgrote bedrijven kunnen tot 40 procent besparen op hun energiekosten als zij hun vraag aanpassen aan het aanbod van energie.

Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek van TNO, in samenwerking met een aantal bedrijven uit de energiesector.

Voor de studie werd onderzocht hoe het energieverbruik kan worden afgestemd op het fluctuerende aanbod van duurzaam opgewekte elektriciteit.

Ook werd gekeken naar welke consequenties dat heeft voor producenten, netbeheerders en middelgrote energieverbruikers, met extra aandacht voor nieuwe verdienmodellen.

Duurzaam opgewekte elektriciteit is “beperkt voorspelbaar”, merkt TNO op. Om op grote schaal gebruik te kunnen maken van duurzame energiebronnen zou het aanbod optimaal moeten worden benut. “Oftewel, elektriciteit gebruiken wanneer de zon schijnt of wanneer het waait.”Het onderzoek toont volgens TNO aan dat middelgrote energieverbruikers in theorie tot 50 procent van hun energievraag kunnen aanpassen aan het aanbod.

Sturing

“Een variabele prijs, waarbij duurzame energie voordelig wordt aangeboden bij een hoog aanbod, is daarbij een belangrijk sturingsmechanisme. Als middelgrote energieverbruikers reageren op een hoog aanbod kunnen zij tot 40 procent voordeliger duurzame energie inkopen.”

Ook kan deze aanpak volgens TNO wind- en zonfluctuaties opvangen en het aandeel duurzame energie in de “energiemix” vergroten.

“Dit biedt zowel kansen als uitdagingen voor verschillende partijen in de energieketen. Zo kunnen producenten meer duurzame energie toevoegen aan hun productportfolio en krijgen netbeheerders te maken met een veranderde netwerkbelasting.”

Daarnaast kan volgens TNO bundeling van flexibele energieverbruikers plaatsvinden of kunnen nieuwe markten gevormd worden die middelgrote energieverbruikers kunnen helpen bij verdere flexibilisering van in- en verkoop.

Door: NUzakelijk

 

7sep2015
Duurzaamheid wordt in de loop van 2015 steeds meer onderdeel van aanbestedingen. Ook de aanbestedingen van waterschappen wordt de CO2-Prestatieladder steeds meer gevraagd. Bij alle projecten boven de 0,5 miljoen wordt de CO2-Prestatieladder standaard een vast onderdeel. Op 8 oktober 2015 zal de Unie van Waterschappen, tijdens de Regiobijeenkomst, uitleggen wat dit voor de waterbouwers betekent en hoe hierop kan worden ingespeeld.
Lees meer.
Bron: Vereniging van Waterbouwers en www.skao.nl
7sep2015

Het nieuwe handboek CO2-Prestatieladder 3.0 is juni 2015 verschenen.

Steeds meer bedrijven raken gecertificeerd en het aantal opdrachtgevers dat CO2-Prestatieladder bij aanbestedingen inzet, blijft groeien.

Met dit nieuwe handboek kunt u hogere ambities en resultaten bereiken wat leidt tot meer onderscheidend vermogen. Met dit handboek als handvat reduceert u CO2 en kosten, waarmee u uw concurrentiepostie versterkt. U positioneert uw organisatie als een duurzame ondernemen en toont hiermee innovatiekracht.

Wilt u hulp bij het behalen van een certificaat? Neem zo snel mogelijk contact met ons op.

25apr2014

24/04/2014 In het recent verschenen Handboek 2.2 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Een van de belangrijkste wijzigingen voor gecertificeerde bedrijven is het regelement rond de verplichte internetpublicatie.

Externe communicatie en kennisdeling is een vereiste en nodig voor een doeltreffende werking van de CO2-Prestatieladder. Daarom was het vanaf niveau 3 in alle eerdere versies van de ladder al verplicht documenten te publiceren op de website van het bedrijf. De verplichte internetpublicatie zal nu deels ook op de website van de SKAO gaan plaatsvinden. Kern van het nieuwe Reglement 6.8 (pagina 45 van het Handboek) is dat bedrijven meer vrijheid krijgen in de wijze van publicatie van informatie op hun eigen website en dat daarnaast de ketenanalyses en initiatieven, op de website van SKAO komen. Dit maakt de kennisdeling en doorzoekbaarheid voor andere partijen eenvoudiger.

Veel bedrijven hebben al hun gegevens op de website van de SKAO gepubliceerd, maar nog niet allemaal. Wellicht is ook niet alle informatie meer actueel. Bedrijven kunnen hun gegevens invoeren door middel van een inlogcode en wachtwoord. Als u nog geen inloggegevens heeft ontvangen kunt u deze opvragen via info@skao.nl

Bron: skao.nl

11feb2014
Bron: skao.nl
10/02/2014 Vandaag tekenen acht nieuwe partijen de al bestaande Green Deal Duurzaam GWW. De Provincie Zuid Holland is gastheer voor het feestelijke moment. Deze Green Deal werd op 10 juni jongstleden al door 21 partijen ondertekend. Hiermee tekenen partijen voor onder meer duurzame innovatie, meer energiebesparing en meer doen met minder budget.
Met deze Green Deal wordt de overgang naar een duurzame spoor, grond-, water- en wegenbouwsector versneld.

Kern van de Aanpak Duurzaam GWW is dat vanaf een zo vroeg mogelijke fase in projecten zaken als energiebesparing, leefbaarheid en beperking materialen en grondstoffen, worden meegenomen in de ambities. Het is een gezamenlijk initiatief van zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers als kennisinstellingen.

Met deze tweede ronde zijn nu negen provincies aangesloten, een unicum; nog nooit tekenden zoveel provincies eenzelfde Green Deal.