CO2-prestatieladder.info is een initiatief van


Kader, bureau voor kwaliteitszorg logoDirect besparen?
Neem contact op met Kader

030 - 243 64 64

Neem contact op


You are currently browsing the archives for the CO2-Prestatieladder category.

Ervaring van Leonie Westrik:

"... wij hebben in record tempo de CO2-Prestatieladder ingevoerd, dankzij de inzet en deskundigheid van Robert. Met zijn hulp hebben wij het CO2-Bewust certificaat gehaald...."

Ervaring van Gerrit Braaksma:

"... als baggerbedrijf verbruiken wij veel diesel. Robert heeft een gedetailleerde analyse gemaakt, waardoor wij een veel beter inzicht hebben in ons verbruik. Hierdoor kunnen wij gericht besparen op diesel, en CO2-uitstoot verminderen..."

Blog van ‘CO2-Prestatieladder’

27jul2017

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft op 09-06-2017 nieuwe harmonisatiebesluiten gepubliceerd.

De volgende besluiten zijn gepubliceerd:

  • Geldigheid Ketenanalyses
  • Verklaring dialoogpartner
  • Biofuel programma KLM
  • Geldigheid certificaat bij beoordeling binnen drie maanden
  • Emissies elektrische voertuigen scope 2

U kunt de harmonisatiebesluiten hier downloaden

Bron: skao.nl

11jul2017

De vraag naar de Rabo Impactlening blijft onverminderd hoog. Daardoor krijgt de lening met rentekorting voor bedrijven met een positieve impact wederom een vervolg. De Rabobank heeft gelden van de Europese Investeringsbank (EIB) beschikbaar gekregen voor een derde tranche van 200 miljoen euro.

De vraag naar de Rabo Impactlening blijft onverminderd hoog. Daardoor krijgt de lening met rentekorting voor bedrijven met een positieve impact wederom een vervolg. De Rabobank heeft gelden van de Europese Investeringsbank (EIB) beschikbaar gekregen voor een derde tranche van 200 miljoen euro.

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank: ‘Het is prachtig te ervaren dat het enthousiasme voor investeren met impact groot is. Waar duurzaamheid nu nog als optie wordt gezien willen we dat het de komende jaren gangbaar voor iedereen wordt. Een way of life. Dat is waar onze duurzaamheidsagenda zich op richt. Want een duurzame economie is niet alleen positief voor mens, milieu en maatschappij maar levert ook ‘winst’ op voor bedrijven zelf.’

Duurzame bedrijfsvoering is de toekomst

‘De kracht van deze lening is dat het een hele concrete stimulans en steun is voor een bewust Nederlands midden- en kleinbedrijf,’ licht Vice-President Pim van Ballekom van de EIB toe. ‘De EIB zit met de Rabobank op dezelfde golflengte als het gaat om wat we ‘climate action’ noemen, waarmee we klimaatverandering willen beperken en aanpassingen stimuleren die de impact ervan verminderen. We kijken bij elke investering naar de bijkomende effecten, dus niet alleen op economisch gebied, maar juist in de zin van sociale, menselijke en milieu-impact. De voortzetting van de impactlening is een duidelijk signaal dat duurzame bedrijfsvoering de toekomst is.’

Bron: skao.nl

10jul2017
Steeds meer opdrachtgevers zetten de CO2-Prestatieladder in bij aanbestedingen. Het aantal deelnemers aan de CO2-Prestatieladder is enorm gegroeid. Het wordt door de groei van deelnemers dringen op het hoogste niveau van de ladder. Het wordt steeds belangrijker om u te onderscheiden van de rest. Hoe, vraagt u zich af? Door actuele kennis van het recent gepubliceerde Handboek 3.0 kan Kader uw organisatie begeleiden naar elk gewenst niveau op de CO2-Prestatieladder. Kader begeleidt uw organisatie in 5 praktische stappen naar certificering.
Wat bij opdrachtgevers wordt gezien is dat de ladder wordt ingezet als gunningscriterium. Hoe hoger het ambitieniveau en dus hoe hoger op de ladder, hoe hoger het gunningsvoordeel. Als een bedrijf zonder ladder certificaat zich inschrijft voor een aanbesteding waarbij het wel wordt ingezet als gunningscriterium, dan verliest het bedrijf ten opzichte van concurrenten. Dat is ook de reden dat al veel bedrijven de ladder hebben beklommen.
Wilt u het niet verliezen van de concurrent op een gunningscriterium? Neem dan gelijk contact met ons op.

Bron: skao.nl

15jun2017

De Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) draagt bij aan onder andere minder uitstoot en luchtverontreiniging in Europa, met als doel 20% lager energieverbruik in Europa in 2020. De EED-richtlijn verplicht bepaalde grote ondernemingen (meer dan 250 FTE of jaaromzet >50 miljoen euro) een energie-audit uit te voeren, met als doel het terugdringen van het energieverbruik van grote ondernemingen.

De Nederlandse overheid heeft een aantal uitzonderingen gedefinieerd, waarbij bedrijven geen energie-audit hoeven uit te voeren omdat zij dit standaard al doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor MJA3/MEE en ISO 50001. Aangezien de eisen van de CO2 Prestatieladder vanaf niveau 3 overeenkomen met de eisen die aan de energie-audit worden gesteld, heeft Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) contact gezocht met de betreffende overheidsinstellingen.

13mei2017

Middelgrote bedrijven kunnen tot 40 procent besparen op hun energiekosten als zij hun vraag aanpassen aan het aanbod van energie.

Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek van TNO, in samenwerking met een aantal bedrijven uit de energiesector.

Voor de studie werd onderzocht hoe het energieverbruik kan worden afgestemd op het fluctuerende aanbod van duurzaam opgewekte elektriciteit.

Ook werd gekeken naar welke consequenties dat heeft voor producenten, netbeheerders en middelgrote energieverbruikers, met extra aandacht voor nieuwe verdienmodellen.

Duurzaam opgewekte elektriciteit is “beperkt voorspelbaar”, merkt TNO op. Om op grote schaal gebruik te kunnen maken van duurzame energiebronnen zou het aanbod optimaal moeten worden benut. “Oftewel, elektriciteit gebruiken wanneer de zon schijnt of wanneer het waait.”Het onderzoek toont volgens TNO aan dat middelgrote energieverbruikers in theorie tot 50 procent van hun energievraag kunnen aanpassen aan het aanbod.

Sturing

“Een variabele prijs, waarbij duurzame energie voordelig wordt aangeboden bij een hoog aanbod, is daarbij een belangrijk sturingsmechanisme. Als middelgrote energieverbruikers reageren op een hoog aanbod kunnen zij tot 40 procent voordeliger duurzame energie inkopen.”

Ook kan deze aanpak volgens TNO wind- en zonfluctuaties opvangen en het aandeel duurzame energie in de “energiemix” vergroten.

“Dit biedt zowel kansen als uitdagingen voor verschillende partijen in de energieketen. Zo kunnen producenten meer duurzame energie toevoegen aan hun productportfolio en krijgen netbeheerders te maken met een veranderde netwerkbelasting.”

Daarnaast kan volgens TNO bundeling van flexibele energieverbruikers plaatsvinden of kunnen nieuwe markten gevormd worden die middelgrote energieverbruikers kunnen helpen bij verdere flexibilisering van in- en verkoop.

Door: NUzakelijk

 

7sep2015

Het nieuwe handboek CO2-Prestatieladder 3.0 is juni 2015 verschenen.

Steeds meer bedrijven raken gecertificeerd en het aantal opdrachtgevers dat CO2-Prestatieladder bij aanbestedingen inzet, blijft groeien.

Met dit nieuwe handboek kunt u hogere ambities en resultaten bereiken wat leidt tot meer onderscheidend vermogen. Met dit handboek als handvat reduceert u CO2 en kosten, waarmee u uw concurrentiepostie versterkt. U positioneert uw organisatie als een duurzame ondernemen en toont hiermee innovatiekracht.

Wilt u hulp bij het behalen van een certificaat? Neem zo snel mogelijk contact met ons op.

25apr2014

24/04/2014 In het recent verschenen Handboek 2.2 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Een van de belangrijkste wijzigingen voor gecertificeerde bedrijven is het regelement rond de verplichte internetpublicatie.

Externe communicatie en kennisdeling is een vereiste en nodig voor een doeltreffende werking van de CO2-Prestatieladder. Daarom was het vanaf niveau 3 in alle eerdere versies van de ladder al verplicht documenten te publiceren op de website van het bedrijf. De verplichte internetpublicatie zal nu deels ook op de website van de SKAO gaan plaatsvinden. Kern van het nieuwe Reglement 6.8 (pagina 45 van het Handboek) is dat bedrijven meer vrijheid krijgen in de wijze van publicatie van informatie op hun eigen website en dat daarnaast de ketenanalyses en initiatieven, op de website van SKAO komen. Dit maakt de kennisdeling en doorzoekbaarheid voor andere partijen eenvoudiger.

Veel bedrijven hebben al hun gegevens op de website van de SKAO gepubliceerd, maar nog niet allemaal. Wellicht is ook niet alle informatie meer actueel. Bedrijven kunnen hun gegevens invoeren door middel van een inlogcode en wachtwoord. Als u nog geen inloggegevens heeft ontvangen kunt u deze opvragen via info@skao.nl

Bron: skao.nl

6mei2013
De eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder bestaat twee jaar. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft ruimte gecreëerd om de CO2-Prestatieladder breed in te zetten in de Nederlandse markt. Met inmiddels meer dan 300 gecertificeerde bedrijven is de ladder een belangrijk instrument geworden voor het reduceren van CO2-uitstoot in Nederland.

Duurzaamheid heeft een belangrijke plek ingenomen op de maatschappelijke en economische agenda. De ladder heeft bewezen dat het meetbaar, praktisch en toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. En niet onbelangrijk: het is een efficiënt instrument om CO2 en kosten te reduceren. Het bedrijfsleven toont innovatiekracht om CO2-prestaties te verbeteren, mede met behulp van de CO2-Prestatieladder. Het instrument geeft het initiatief aan het bedrijfsleven om door eigen innoverend vermogen werkelijke duurzaamheid te realiseren.

17jan2013

De eerste twee dagen op de Infra Relatiedagen in Hardenberg zitten er bijna op. Het is druk. Grote aantallen bezoekers komen in deze periode van vorst naar de gezellige beurs.

In onze gesprekken valt een ding steeds op. Veel ondernemers kennen de CO2-Prestatieladder niet en beseffen zich niet de waarde van dit toch al meer dan twee jaar oude fenomeen.

Prorail en nu ook Rijkswaterstaat organiseren regelmatig aanbestedingen met de kortingen voor de hogere treden van de ladder. Daarnaast zijn alle grote aannemers al opgeklommen tot de hoogste trede en deze zijn nu ook verplicht om hun leveranciers te vragen naar hun carbon footprint en hun plannen.

Door deze top-down benadering een sneeuwbaleffect te krijgen om zo de hele bouw bewust te maken van hun CO2 uitstoot en om serieus werk te maken van CO2 reductie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en dus ook de CO2 Prestatieladder wordt gestimuleerd door subsidies en zo steeds meer gemeengoed.

Door ook op te stappen op de CO2prestatieladder maakt uw bedrijf serieus werk van MVO en niveau 3 is vrij eenvoudig te bereiken. Een plan van aanpak vindt u hier.

17jan2013

SKAO heeft op haar website een overzicht opgenomen van de Verifiërende Instellingen die de verificaties van een emissie-inventaris mogen uitvoeren in het kader van de CO2-Prestatieladder.

Bij een tweetal eisen (3A2 en 5A3) worden deze verificaties, conform de ISO 14064-3, gevraagd. Onder het kopje deelnemers zijn nu ook de verifiërende instellingen (VI’s) te vinden. De Certificerende Instellingen die de ladderbeoordeling uitvoeren en een CO2-bewust certificaat afgeven, waren al langer op de website te vinden.

Het complete overzicht bekijken?